Transitieplan verplicht voor iedere werkgever

20 dec 2020

Transitieplan

Het pensioenakkoord houdt in dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Een pensioenopbouw per jaar (in een middelloonregeling) is niet langer toegestaan, wel een jaarlijkse premie-inleg. Alleen voor de deelnemers in een premieovereenkomst met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel geldt vooralsnog een uitzondering, de details hierover moeten nog bekend worden gemaakt. Omdat de transitie naar de nieuwe pensioenregeling zorgvuldig moet gebeuren, wordt de werkgever wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen.

Wat houdt het transitieplan in?

Het transitieplan vormt de verantwoording naar de werknemers voor de overstap. In het transitieplan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen opgenomen die ten grondslag liggen aan de gemaakte afspraken. Verantwoord moet worden waarom sprake is van een zorgvuldige en evenwichtige overstap. Het transitieplan beschrijft in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Voor welk type pensioenovereenkomst is er gekozen?
  • Hoe wordt omgegaan met bestaande aanspraken en rechten, en welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag?
  • Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt?
  • Wat is de (wettelijk vereiste) adequate compensatie en hoe pakt dat uit voor de verschillende leeftijdsgroepen?
  • Hoe wordt de compensatie gefinancierd en wat zijn de financiële gevolgen daarvoor voor de werkgever en werknemers?

Wie zijn betrokken bij het transitieplan?

Iedere werkgever moet het transitieplan opstellen. Over alle wijzigingen moet de werkgeverovereenstemming met de werknemers(vertegenwoordiging) bereiken. Het plan wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Tenzij er vakbonden bij betrokken zijn en zij er inhoudelijk over gaan.

Wanneer moet het transitieplan worden opgesteld?

Vóór 2026 moet de transitie zijn afgerond. Er komen mijlpalen die bepalen wanneer de verschillende onderdelen van de transitie plaats moeten vinden. Een van de mijlpalen is de overhandiging van het transitieplan aan de pensioenuitvoerder. Dat moet vóór 1 januari 2025 gebeuren. De hoofdlijnennotitie stelt dat het (standaard) voorstel een startpunt voor de werkgever voor de onderhandelingen met de werknemers (vertegenwoordigers) vormt. De werkgever doet er verstandiger aan zich eerder te oriënteren over de pensioenwijziging én het compensatievraagstuk in plaats van te wachten op de pensioenuitvoerder. Een goede voorbereiding kost tijd en zorgt vaak voor betere beslissingen voor de lange termijn.

Verlenging van huidige pensioenregeling nu al aanpakken!

Als er op dit moment een verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder en/of juist al de wijziging van de pensioenovereenkomst met de werknemers speelt dan adviseren wij om nu al rekening te houden met de uitgangspunten van de aanstaande pensioenwijziging. Dat voorkomt dat u binnen een paar jaar weer eenzelfde intensieve traject moet doorlopen. Daarnaast kunt u ook belanghebbende eerder aanhaken bij de omvorming van de arbeidsvoorwaarde pensioen.

DISCLAIMER: dit artikel is gebaseerd op het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat door de overheid is gepubliceerd op 16 december 2020. De bepalingen uit het concept wetsvoorstel zijn nog geen wetgeving, derhalve kan de uiteindelijke wetgeving afwijken van hetgeen in dit artikel is vermeld.