Wij adviseren werkgevers over het nieuwe pensioenstelsel

Pensioenadvies voor uw organisatie

Vertegenwoordigt u een werkgever? Dan moet u binnenkort een nieuwe pensioenregeling doorvoeren voor uw werknemers. De wijzigingen in het pensioenstelsel hebben grote gevolgen voor de pensioenen van uw medewerkers en voor uw bedrijf.

Wij adviseren en ondersteunen werkgevers bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het advies is om snel te beginnen met de transitie naar het nieuwe pensioen. Om u hierbij te helpen hebben we een gratis stappenplan voor werkgevers opgesteld. Hierin vertellen we wat u te wachten staat en hoe u hiermee om kunt gaan.

Nieuw Pensioenakkoord verandert veel voor werkgevers

Op 5 juni 2019, werd het Principe Pensioenakkoord afgesloten door sociale partners en het kabinet. Dit akkoord bevat belangrijke bepalingen over de AOW en geeft richting aan een nieuw pensioenstelsel voor de toekomst. Het afgelopen jaar is de uitwerking van het pensioenakkoord ter hand genomen. Kabinet en sociale partners hebben op 12 juni 2020 het uitgewerkte pensioenakkoord gepresenteerd. Minister Koolmees heeft op 22 juni 2020 de hoofdlijnennotitie Uitwerking Pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. De hoofdlijnennotitie bevat de technische uitwerking van het gepresenteerde akkoord.

In het akkoord komt duidelijk naar voren dat voor het werkgeverspensioen en dus ook alle verzekerde pensioenregelingen uiterlijk vanaf 1 januari 2026 zal uit moeten worden gegaan van een premieregeling met een vaste pensioenbijdrage. Echter, in de hoofdlijnennotitie is nog niet alles even duidelijk en volledig uitgewerkt. Wat wel afgeleid kan worden uit de hoofdlijnennotitie is dat er veel van werkgevers wordt verwacht bij wijziging van de pensioenregeling, i.e. overgang naar het nieuwe pensioenstel.

Verplicht transitieplan voor werkgevers over pensioen

Zo is de werkgever verplicht om een transitieplan op te (laten) stellen. Dit plan is onderdeel van het instemmingsverzoek dat voor wijziging van de bestaande regeling naar een premieregeling met een vaste pensioenbijdrage dient te worden voorgelegd aan de werknemersvertegenwoordiging.

Het transitieplan bevat tenminste de volgende onderdelen:

  • Het gekozen pensioencontract en welke vaste pensioenbijdrage er gaat gelden.
  • Informatie over hoe wordt omgegaan met reeds opgebouwde pensioenen, en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen.
  • Een overzicht van de effecten per leeftijdscohort van de overstap op een (nieuwe) premieregeling met leeftijdsonafhankelijke pensioenbijdrage.
  • De gemaakte afspraken over adequate compensatie voor deze cohorten.
  • Een financieringsplan voor de compensatie. Hierin wordt voor elk van de in het pensioenakkoord genoemde bronnen inzichtelijk gemaakt in welke mate die ingezet zullen worden.

Wilt u uw transitieplan laten opstellen door een pensioenadviseur?

Neem vrijblijvend contact op

Onze dienstverlening

Bij het opstellen van het transitieplan en het invullen van de onderdelen hiervan kunnen wij u ondersteunen met de volgende diensten:

Pensioenadvies

Met onze jarenlange ervaring en kennis van pensioen zijn wij in staat om een passend advies te geven voor wijziging van de pensioenregeling dat voldoet aan uw wensen en doelstelling. Ons advies wordt onderbouwd met diverse pensioenberekeningen. Op basis van een kostenberekening bepalen wij met u of de vaste pensioenbijdrage overeenkomt met uw pensioendoelstelling. Verder maken wij inzichtelijk wat de consequenties zijn voor de pensioenkosten als wordt overgegaan van de huidige verzekerde premieregeling naar een premieregeling met een vaste pensioenbijdrage. De effecten per leeftijdscohort van de overstap op een (nieuwe) premieregeling zullen ook door ons inzichtelijk worden gemaakt. Mocht blijken dat er compensatiemaatregelen nodig zijn dan kunnen we deze voor u opzetten en doorrekenen wat hiervan de kosten zijn. Op basis van deze berekeningen kunt u het financieringsplan (onderdeel transitieplan) voor compensatie opstellen.

Beleggingsadvies op basis van selectie pensioenuitvoerder

De pensioenbijdrage van het werkgeverspensioen wordt in het nieuwe pensioenstelsel voor alle pensioenregelingen belegd. Het uiteindelijke gespaarde kapitaal is dan ook sterk afhankelijk van de wijze waarop er wordt belegd en de beleggingsrendementen die worden behaald. De wijze waarop er wordt belegd en welke beleggingsmogelijkheden er worden geboden verschillen per uitvoerder. Bij de selectie van een pensioenuitvoerder dient hiermee rekening te worden gehouden. Onze beleggingsspecialisten maken voor u inzichtelijk wat de verschillen zijn en gaan na wat welke beleggingsbeleid het beste past bij het risicoprofiel van uw organisatie. Op deze wijze kunt u een gefundeerde keuze maken voor een bepaalde pensioenuitvoerder.

Fiscaal en juridisch advies

Wet- en regelgeving is vaak complex en kan hierdoor soms verkeerd geïnterpreteerd worden. Een onjuiste uitleg hiervan kan risico’s met zich meebrengen. Zo kan bijvoorbeeld een fiscaal onzuivere pensioenregeling (pensioenbijdrage) leiden tot vervelende financiële consequenties voor u en uw medewerkers. Onze juristen zullen deze risico’s voor u uitsluiten. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheden die er zijn in de gewijzigde pensioenwetgeving om uw pensioenregeling zo goed mogelijk vorm te geven zodat kan worden voldaan aan uw wensen en doelstellingen.

De afspraken die zijn gemaakt over de pensioentoezegging onder het nieuwe pensioenstelsel dienen vast te worden gelegd in verschillende juridische documenten. Deze documenten worden over het algemeen opgesteld door de pensioenuitvoerder. In het pensioenreglement wordt de pensioentoezegging, met onder andere de hoogte van de pensioenbijdrage, vastgelegd. In de overeenkomst met de pensioenuitvoerder worden de voorwaarden voor uitvoering van de pensioenregeling en de kostenopslagen die de uitvoerder hiervoor vraagt vastgelegd. Onze juristen gaan na of deze documenten een juiste weergave zijn van de gemaakte afspraken en beoordelen of de voorwaarden van de uitvoeder voldoen aan de gewijzigde wet- en regelgeving.

Transitiemanagement

De overgang van de huidige verzekerde regeling naar het werkgeverspensioen onder het nieuwe pensioenstelsel is een complex proces waarin de verschillende betrokken partijen dienen te worden meegenomen. De belanghebbenden moeten tijdig, op het juiste moment en duidelijk geïnformeerd worden om het wijzigingstraject zo goed mogelijk te doorlopen. Afspraken die tussen partijen worden gemaakt dienen te worden vastgelegd en na te worden gekomen. Mijlpalen van het traject dienen op tijd gehaald te worden zodat het proces niet wordt vertraagd. Onze transitiemanagers zullen hiervoor zorg dragen. Zij zullen u ontzorgen en nemen veel werk uit handen. Ze houden in het veranderingstraject een vinger aan de pols en sturen partijen indien nodig aan. Het resultaat van onze dienstverlening is een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zodat u op tijd gereed bent met de invoering hiervan.

Neem direct contact op met een pensioen professional

Mockups_Site_WijzigingPensioen2