Wij adviseren ondernemingsraden over het nieuwe pensioenstelsel

Pensioenadvies voor uw ondernemingsraad

Bent u lid van een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of op een andere manier betrokken bij werknemersvertegenwoordiging? Uw werkgever zal u dan op korte termijn moeten vragen om advies en instemming over de nieuwe pensioenen.

Wij helpen ondernemingsraden om pensioenen goed te regelen. De wijzigingen in het pensioenstelsel hebben grote gevolgen voor de pensioenen van u en uw collega’s. Wilt u graag goed voorbereid rond de tafel gaan zitten met uw werkgever? Ontvang dan het gratis OR stappenplan voor het nieuwe pensioenakkoord. Dit stappenplan is een simpel overzicht speciaal opgesteld om u door deze overgang heen te helpen.

  • Duidelijke en overzichtelijke stappen
  • Een pdf die u met anderen kunt delen
  • Lees het wanneer u wilt
  • Waar u op moet letten in gesprekken met uw werkgever

Totstandkoming en uitgangspunt van het pensioenakkoord

Op 5 juni 2019, werd het Principe Pensioenakkoord afgesloten door sociale partners en het kabinet. Dit akkoord bevat belangrijke bepalingen over de AOW en geeft richting aan een nieuw pensioenstelsel voor de toekomst. Het afgelopen jaar is de uitwerking van het pensioenakkoord ter hand genomen. Kabinet en sociale partners hebben op 12 juni 2020 het uitgewerkte pensioenakkoord gepresenteerd. Minister Koolmees heeft op 22 juni 2020 de hoofdlijnennotitie Uitwerking Pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. De hoofdlijnennotitie bevat de technische uitwerking van het gepresenteerde akkoord.

Uitgangspunt van het nieuwe pensioenstelsel is dat alle pensioenregelingen dienen uit te gaan van een premieregeling met een vaste pensioenbijdrage. Nu is de pensioenbijdrage in een verzekerde pensioenregeling veelal nog gebaseerd op een leeftijdsafhankelijke stijgende premie. Deze pensioenregelingen dienen dus te worden aanpast zodra het nieuwe pensioenstelsel wordt ingevoerd.

Door wijziging van het pensioenstelsel gaat er voor werknemers heel wat veranderen. Een werkgever zal in overleg moeten gaan met haar Ondernemingsraad (of andere vorm van werknemersvertegenwoordiging) om tot overeenstemming te komen over de wijze waarop de pensioenregeling wordt aangepast en uitgevoerd In dit wijzigingstraject is een dus grote rol weggelegd voor de Ondernemingsraad.

 

Waar moet een Ondernemingsraad op letten bij wijziging van de pensioenregeling?

  • Een wijziging van de pensioenregeling en het onderbrengen van de regeling vereist instemming van de ondernemingsraad;
  • Laat u bijpraten over het pensioenakkoord en pensioen in het algemeen;
  • Laat verschillende scenario’s doorrekenen en maak een vergelijk met de huidige consequenties van de wijziging voor de pensioenkosten en pensioenaanspraken inzichtelijk maken;
  • Stel samen met de werkgever een transitie- en communicatieplan op;
  • Bekijk het pensioen vanuit het totale arbeidsvoorwaarden pakket en niet alleen van uit de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Wij kunnen u ondersteuning bij het wijzigingstraject van de pensioenregeling zodat u over voldoende countervailling power beschikt tegenover de werkgever.

Waarmee kunnen wij uw ondernemingsraad helpen als het over pensioenen gaat?

Pensioenadvies
Wij kunnen u helpen om het voorstel van de werkgever voor wijziging van de pensioenregeling (instemmingsverzoek) op juiste waarde in te schatten. Waar nodig doen wij voorstellen voor verbeteringen van het aanbod van de werkgever. Wij kunnen u tevens bijstaan in de onderhandelingen met de werkgever over wijziging van de pensioenregeling.

Pensioencursus
Pensioen is geen alledaagse bezigheid voor een ondernemingsraad. Het zal dan ook niet vaak gebeuren dat een ondernemingsgraad een dergelijk complex vraagstuk ter instemming krijgt voorgelegd. De pensioenkennis van de ondernemingsgraad is misschien niet meer up-to-date of helemaal niet aanwezig indien de ondernemingsraad voor het eerst met pensioen in aanraking komt. Om deze reden kunnen wij de ondernemingsraad bij aanvang van het wijzigingstraject (korte) pensioencursus geven om de pensioenkennis op te halen of tot zich te nemen.

Second opinion
In overleg met de werkgever zullen er aantal scenario’s moeten worden opgesteld voor wijziging van de pensioenregeling. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de consequenties van wijziging van de pensioenregeling worden deze scenario’s vergeleken met de huidige regeling. Om dit inzicht te krijgen zal op basis van diverse uitgangspunten de scenario’s en de huidige regeling worden doorgerekend. Wij kunnen de berekeningen controleren en nagaan of de juiste uitgangspunten zijn gehanteerd. Indien gewenst kunnen wij ook verschillende scenario’s ontwerpen voor wijziging van de pensioenregeling die als tegenvoorstel kunnen worden voorgelegd bij de werkgever.

Transitie,- en communicatieplan
Het instemmingsverzoek voor wijziging van de pensioenregeling dient vergezeld te gaan van een transitieplan. Dit plan bevat onder andere: het gekozen pensioencontract, een overzicht van de effecten van de wijziging per leeftijdscohort en de gemaakte afspraken over compensatie. Het is aan te bevelen om dit plan samen met de werkgever op te stellen. Wij kunnen het plan voor u beoordelen, voorzien van commentaar en de nodige aanbevelingen geven voor verbeteringen. Tijdige en duidelijke communicatie is van groot belang bij wijziging van de pensioenregeling. Hiermee valt of staat de acceptatie van de medewerkers voor de nieuwe regeling. Om hieraan zo goed mogelijk uitvoering te geven kunnen wij voor u een communicatieplan opstellen. Hierin worden de communicatiemiddelen beschreven en aangeven wanneer deze dienen te worden ingezet.

Advies arbeidsvoorwaardenbeleid
In het pensioenakkoord zijn ook afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Niet iedere medewerker kan of wil doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Een van de doelen van het pensioenakkoord is dan ook dat pensioen beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt. Regelingen voor verlofsparen zijn uitgebreid en het is (tijdelijk) mogelijk om te voorzien in VUT-achtige uitkeringen. De pensioenregeling kan dan ook niet los worden gezien van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Wij kunnen u helpen om de pensioenregeling en de overige arbeidsvoorwaarden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat deze optimaal kunnen worden ingezet binnen uw organisatie.

Neem vrijblijvend contact op met een pensioen professional

Mockups_Site_WijzigingPensioen1