Transitieplan en keuze werkgever voor meest passende pensioenuitvoerder

20 dec 2020

Overzicht pensioenregelingen en pensioenuitvoerders

Het pensioenakkoord heeft tot gevolg dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Een pensioenopbouw per jaar (in een middelloonregeling) is niet langer toegestaan, wel een jaarlijkse premie-inleg. Voor de deelnemers in een premieovereenkomst met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel geldt een uitzondering. Voor hen mag de leeftijdsafhankelijke premiestaffel blijven gelden. Ook voor werknemers die nu in een uitkeringsregeling bij een verzekeraar deelnemen, mag een leeftijdsafhankelijke gebruikt worden, maar dan wel in een premieovereenkomst. Omdat de transitie naar de nieuwe pensioenregeling zorgvuldig moet gebeuren, wordt de werkgever wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen.

Als er op dit moment, of in de periode tot de uiterlijke invoering (2026), een verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder en/of juist al de wijziging van de pensioenovereenkomst met de werknemers speelt dan adviseren wij om nu al rekening te houden met de uitgangspunten van de aanstaande pensioenwijziging. Dat voorkomt dat u binnen een paar jaar weer eenzelfde intensief traject moet doorlopen.

Voor het maken van een keuze voor de meest passende pensioenuitvoerder voor de (nieuwe) pensioenregeling is het van belang een zorgvuldig selectietraject te doorlopen. Wij adviseren om hierbij in een vroeg stadium de Ondernemingsraad (OR) te betrekken, vanwege de vereiste instemming met een wijziging van een pensioencontract.

Welke pensioenuitvoerders bieden op dit moment al een premieregeling aan?

Het transitieplan vormt de verantwoording naar de werknemers voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. In het transitieplan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen opgenomen die ten grondslag liggen aan de gemaakte afspraken. Verantwoord moet worden waarom er sprake is van een zorgvuldige en evenwichtige overstap. Bij het maken van de keuze voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling is het gewenst om rekening te houden met de wijze van uitvoering.

Op dit moment worden premieregelingen al aangeboden door verzekeraars, premiepensioeninstellingen (PPI’s), Algemeen Pensioenfondsen (APF-en) en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen (BPF-en).

In de opbouwfase (premie-inleg) zijn de gehanteerde life cycles bij verzekeraars en PPI’s in beginsel (default) gericht op de aankoop van een vast pensioen bij een verzekeraar. De deelnemer heeft de keuze om voor te sorteren op een variabele uitkering. Hierbij wordt na de pensioendatum het pensioenkapitaal gebruikt voor de inkoop van een jaarlijkse uitkering. Het resterende pensioenkapitaal wordt belegd (doorbeleggen na pensioendatum). Bij pensioenfondsen kan als default in de opbouwfase al rekening worden gehouden met een variabele uitkering na de pensioendatum.

Verzekeraars, APF-en en vrijwillige BPF-en kunnen zowel de premieregeling uitvoeren in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. Bij PPI’s is dit (nog) niet het geval.

 

Hoe zal de pensioenmarkt zich ontwikkelen de komende jaren?

Op dit moment worden premieregelingen vooral aangeboden door verzekeraars en PPI’s. Het aanbod van premieregelingen door APF-en en vrijwillige BPF-en is nog beperkt. Alle pensioenuitvoerders zullen zich de komende jaren gaan voorbereiden op een aanpassing van de producten die aansluiten op het Pensioenakkoord. Hierbij kan gekozen worden tussen het aanbieden van een premieregeling op basis van het nieuwe (collectieve) pensioencontract en/of de individueel beschikbare premieregeling (Individueel DC). De verwachting is dat de APF-en en vrijwillige BPF-en het nieuwe pensioencontract zullen aanbieden, eventueel in combinatie met Individueel DC. Verzekeraars en PPI’s voeren al premieregelingen uit op basis van Individueel DC, en zullen deze verder (door)ontwikkelen. Bij één van de PPI’s is het aanbieden van een premieregeling, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase in ontwikkeling.

 

DISCLAIMER: dit artikel is gebaseerd op het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat door de overheid is gepubliceerd op 16 december 2020. De bepalingen uit het concept wetsvoorstel zijn nog geen wetgeving, derhalve kan de uiteindelijke wetgeving afwijken van hetgeen in dit artikel is vermeld.