Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel één jaar uitgesteld

11 mei 2021

Inleiding

Op 10 mei 2021 liet demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer per brief weten dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel met één jaar wordt uitgesteld. Dit betekent dat de nieuwe wetgeving (Wet toekomst pensioenen) naar verwachting nu per 1 januari 2023 in werking treedt. Ondernemingen krijgen dan tot 1 januari 2027 de tijd om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling.

Wat staat er in de brief van Koolmees van 10 mei 2021?

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in januari 2022 in de Tweede Kamer behandeld om vanaf 1 januari 2023 wetgeving te worden. Begin 2022 kan via een internetconsultatie door belanghebbenden op de lagere wetgeving worden gereageerd. Kunnen onderdelen van het  wetsvoorstel al eerder dan 1 januari 2023 worden ingevoerd, dan gebeurt dat in overleg met de Tweede Kamer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het transitie FTK voor pensioenfondsen. Koolmees wil verlagingen van de pensioenen in de komende periode blijven voorkomen. De huidige overgangsregeling voor pensioenfondsen blijft naar verwachting daarom in 2022 ook gelden. Met deze regeling hoeven bij een minimale dekkingsgraad van 90% de pensioenen niet te worden verlaagd.

Wat betekent dit voor de overgangsregeling voor huidige premieregelingen?

De brief van Koolmees vermeldt niets over het overgangsrecht voor huidige premieregelingen met een stijgende premie. In het wetsvoorstel is opgenomen dat deze premieregelingen ook na invoering van de nieuwe pensioenwetgeving mogen worden voortgezet. De regeling moet dan op 1 januari 2022 gelden. Nieuwe medewerkers vanaf uiterlijk 1 januari 2026 moeten wel gaan deelnemen aan een pensioenregeling met een vaste premie. Of de hiervoor genoemde data ook met een jaar worden uitgesteld, is door Koolmees niet benoemd. Hij gaat ook niet in op de mogelijkheid om (verzekerde) middelloonregelingen vóór 1 januari 2026 om te zetten naar een premieregeling met een stijgende premie.

Nog de nodige aanpassingen te verwachten voor het nabestaandenpensioen

De wijziging van het nabestaandenpensioen vraagt ook nog de nodige aandacht. Het gaat daarbij met name om het omzetten van het opgebouwde nabestaandenpensioen naar een nabestaandenpensioen op risicobasis. Maar ook om de diverse voorgestelde maatregelen voor voortzetting van het nabestaandenpensioen bij einde dienstverband. Verder wordt momenteel de wens voor meer maatwerk in de hoogte van het nabestaandenpensioen onderzocht, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere uitkering tot maximaal een jaarsalaris gedurende een beperkte periode.

Vooral doorgaan met de voorbereidingen

Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel één jaar uitgesteld

Tot slot benadrukt Koolmees in de brief dat sociale partners, pensioenuitvoerders en andere betrokken partijen vooral door moeten gaan met de voorbereidingen voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Zij hoeven zeker niet te wachten tot 1 januari 2027, gezien de noodzaak om het inkomen voor later op een andere, toekomstbestendige manier te regelen.

DISCLAIMER: dit artikel is gebaseerd op het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat door de overheid is gepubliceerd op 16 december 2020. De bepalingen uit het concept wetsvoorstel zijn nog geen wetgeving, derhalve kan de uiteindelijke wetgeving afwijken van hetgeen in dit artikel is vermeld.