Informatie over het pensioen transitieplan | wat u in ieder geval moet weten

20 dec 2020

Inleiding

Als gevolg van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners diverse keuzes maken. De wetgever vindt het essentieel dat werkgevers, (ex-)werknemers, en pensioengerechtigden inzicht krijgen in de gemaakte keuzes en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. In het wetsvoorstel van het nieuwe pensioenstelsel wordt voorgesteld dat alle keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de gemaakte afspraken in het kader van de transitie, verplicht moeten worden opgenomen in een zogenaamd transitieplan. Dit transitieplan moet uiterlijk 1 januari 2025 tussen werkgevers en werknemers zijn overeengekomen.

Informatie over het pensioen transitieplan | wat u in ieder geval moet weten

Wat houdt het verplichte transitieplan in?

Het transitieplan bevat de uitleg waarom gekozen is voor de betreffende pensioenregeling en waarom sprake is van een evenwichtige overstap hiernaartoe. Het biedt inzicht in het verband tussen de verschillende keuzes die in het kader van de overstap naar een premieregeling met een vlakke premie zijn gemaakt en moeten worden doorgevoerd. Werkgevers worden verplicht een transitieplan op te (laten) stellen indien geen gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht op grond waarvan een stijgende leeftijdsafhankelijke premie kan blijven worden gehanteerd voor bestaande deelnemers.

Wat moet er in het transitieplan worden opgenomen?

Het wetsvoorstel schrijft voor dat in het transitieplan een aantal verplichte onderdelen moeten worden opgenomen. Dit moet er voor zorgen dat alle relevante onderwerpen aan de arbeidsvoorwaardelijke tafel besproken worden.

Het transitieplan bevat ten minste de volgende onderdelen:

a)    Het karakter van de pensioenregeling.

b)    Informatie over hoe wordt omgegaan met de opgebouwde pensioenen, en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen (‘invaren’). Invaren is hierbij het standaard transitiepad.

c)    Een overzicht van de effecten per leeftijdscategorie van de overstap naar de nieuwe pensioenregeling, berekend op basis van door de wetgever voorgeschreven rekenregels.

d)    De gemaakte afspraken over compensatie voor de onder c. genoemde leeftijdscategorieën. Een evenwichtige overstap vergt dat het nadeel voor betreffende deelnemers adequaat en kostenneutraal wordt gecompenseerd.

e)    Een financieringsplan voor de compensatie waarbij inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate elke bron (b.v. in pensioen of de salarissfeer) ingezet zal worden.

f)      Voor zover van toepassing, de gemaakte afspraken over de invulling van de solidariteitsreserve.

Het is niet alleen van belang dat het transitieplan de eerder omschreven onderdelen bevat, maar ook dat hierin de afwegingen die tot de gemaakte keuzes hebben geleid volledig en transparant worden weergegeven. Dit houdt in dat onder meer duidelijk inzicht moet worden geboden in de voor- en nadelen van de gemaakte keuzes. Tevens is het van belang dat in het transitieplan duidelijk wordt gemotiveerd waarom de transitie als geheel (en daarmee het geheel aan gemaakte keuzes) leidt tot een evenwichtige overstap. Op deze wijze biedt het transitieplan een waardevol instrument in het arbeidsvoorwaardelijke proces tussen werkgevers en werknemers en voor de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering. Het transitieplan wordt tevens op de website van de pensioenuitvoerder opgenomen zodat geborgd is dat alle deelnemers aan de pensioenregeling dit kunnen raadplegen.

Wie stelt het transitieplan op?

Werkgevers worden wettelijk verplicht een transitieplan te (laten) opstellen; zij zijn primair verantwoordelijk. Indien de werkgever is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds rust deze verplichting op de partijen die de pensioenregeling zijn overeengekomen. Het transitieplan wordt in geval van een pensioenfonds tevens betrokken in de opdrachtaanvaarding door het pensioenfondsbestuur.

Het transitieplan wordt meegezonden met een verzoek om instemming van de ondernemingsraad met de wijziging van de pensioenregeling. Het transitieplan bevat immers de onderbouwing voor de gemaakte keuzes in de arbeidsvoorwaardelijke fase, waaronder de wijziging van de pensioenregeling en biedt inzicht in de gevolgen die de nieuwe pensioenregeling heeft voor de werknemers.

Wanneer dient het transitieplan gereed te zijn?

Het afronden van de pensioenovereenkomst en het transitieplan is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Uiterlijk 1 januari 2025 moet dit gereed zijn. Op dat moment moet tevens de inspraak van werknemers in het arbeidsvoorwaardelijke proces afgerond zijn.

DISCLAIMER: dit artikel is gebaseerd op het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat door de overheid is gepubliceerd op 16 december 2020. De bepalingen uit het concept wetsvoorstel zijn nog geen wetgeving, derhalve kan de uiteindelijke wetgeving afwijken van hetgeen in dit artikel is vermeld.