Het implementatieplan

20 dec 2020

Het implementatieplan

Als de sociale partners overeenstemming hebben bereikt over de aangepaste regeling, het invaren en de compensatie, wordt een en ander in het transitieplan vastgelegd. En dan is de pensioenuitvoerder aan zet. De pensioenuitvoerder moet op papier zetten hoe het zijn beslag gaat krijgen. Dit gebeurt in het implementatieplan. Het implementatieplan is onderdeel van het wettelijk transitiekader.

 

Grote zorgvuldigheid

Het aanpassen van een pensioenregeling naar het nieuwe pensioencontract is geen sine cure. De administratieve eisen verschillen in grote mate van de huidige regelingen. Het invaren van de opgebouwde aanspraken en de compensatie voor (een deel van) de bestaande deelnemers aan de pensioenregeling vergen ook grote zorgvuldigheid.

De pensioenuitvoerder beschrijft de implementatie van de aangepaste regeling, het invaren en de compensatieregeling. Hij doet een onderzoek naar de technische uitvoerbaarheid van de aangepaste regeling en het legt het resultaat van het onderzoek vast in het implementatieplan. Belangrijke aspecten hierbij zijn de kosten van de uitvoering, de risico’s die de implementatie en de uitvoering met zich mee brengen en hoe hij deze wil beheersen.

Uitvoering implementatieplan

Bij de uitvoering moeten de belangen van alle verzekerden evenwichtig behartigd worden. Ook is de wetgeving rond gelijke behandeling van toepassing. De pensioenuitvoerder gaat in het implementatieplan in op deze zaken. De wetgever heeft kaders vastgesteld – mogelijk worden deze in de komende wetgeving verder aangescherpt. Door zich binnen deze kaders te bewegen, vrijwaart de pensioenuitvoerder zich van aansprakelijkheidsrisico’s.

De pensioenuitvoerder neemt bij het opstellen van het implementatieplan de input mee die hij van de betrokkenen krijgt. Als het een pensioenfonds betreft, gaat dit via de normale pensioenorganen: bestuur, verantwoordingsorgaan, belanghebbendenorgaan.

Implementatieplan bij verzekeraars en premie pensioeninstellingen

Verzekeraars en premiepensioeninstellingen maken een (gestandaardiseerd) voorstel voor de aanpassing van de pensioenregelingen en de compensatieregelingen. Dat voorstel is de basis waarop de werkgever en werknemers hun regeling kunnen vormgeven. De verzekeraar en de premiepensioeninstelling moeten in het voorstel wijzen op het nieuwe pensioencontract. Dat moet ook als dat niet het voorstel is of als ze zelf het nieuwe pensioencontract niet uitvoeren. Werkgever en werknemers kunnen in dat geval voor een andere pensioenuitvoerder kiezen.

DISCLAIMER: dit artikel is gebaseerd op het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat door de overheid is gepubliceerd op 16 december 2020. De bepalingen uit het concept wetsvoorstel zijn nog geen wetgeving, derhalve kan de uiteindelijke wetgeving afwijken van hetgeen in dit artikel is vermeld.