Het communicatieplan

20 dec 2020

De overstap naar het nieuwe pensioencontract verandert veel in het pensioen van de deelnemers. Ook gewezen deelnemers en gepensioneerden krijgen met een forse wijziging in de pensioensituatie te maken als hun aanspraken en rechten worden ingevaren. Goede communicatie wordt door alle partijen daarom als een essentieel onderdeel van het pensioenakkoord gezien.

Inzicht geven

Het Pensioenakkoord schrijft voor dat de pensioenuitvoerder een communicatieplan opstelt als eenmaal de aangepaste regeling bekend is. Dit zal in nauw overleg moeten gebeuren met de werkgever en werknemersvertegenwoordiging. In het communicatieplan wordt vastgelegd op welke wijze hij de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden geïnformeerd over de wijzigingen en de consequenties daarvan. De transitie heeft gevolgen voor het (te verwachten) pensioen. De deelnemers moeten dan ook persoonlijk inzicht krijgen in de situatie vóór en ná de transitie, zodat het effect hiervan op de hoogte van het pensioen zichtbaar is.

Navigatiemetafoor

Er komt een compensatieregeling voor werknemers voor wie de toekomstige pensioenopbouw lager zal uitvallen. De werkgever moet, samen met de pensioenuitvoerder, in de communicatie laten zien uit welke maatregelen die compensatieregeling bestaat en dat deze adequaat zijn. Om dit te duiden zal hiervoor gebruik worden gemaakt van de navigatiemetafoor. De navigatiemetafoor is bekend van de bestaande (en toekomstige) communicatie over pensioen; het wordt bijvoorbeeld gebruikt in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). De navigatiemetafoor laat zien hoe het pensioen zal uitkomen in een slecht scenario, een goed scenario en een midden scenario.

De uitgangspunten voor de berekeningen bij deze scenario’s zoals de verwachte rendementen op de verschillende beleggingscategorieën zijn wettelijk voorgeschreven.

Wettelijke eisen voor communicatie

Voor de communicatie over de transitie gelden dezelfde eisen als nu al voor de communicatie over pensioen: ze moet correct zijn, begrijpelijk en evenwichtig. De informatie moet aansluiten bij de behoeften en de kenmerken van de verschillende doelgroepen. De AFM zal toezicht houden of de communicatie(plannen) hieraan voldoet.

DISCLAIMER: dit artikel is gebaseerd op het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat door de overheid is gepubliceerd op 16 december 2020. De bepalingen uit het concept wetsvoorstel zijn nog geen wetgeving, derhalve kan de uiteindelijke wetgeving afwijken van hetgeen in dit artikel is vermeld.