Eerste Kamer stemt in

03 jun 2023

Op 30 mei 2023 werd in de Eerste Kamer positief gestemd over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De wet treedt op 1 juli 2023 in werking. Minister Schouten had al eerder toegezegd aan de Eerste Kamer dat de implementatie van de Wtp niet op 1 januari 2027, maar uiterlijk op 1 januari 2028 moet zijn voltooid. Dit zal per Algemene Maatregel van Bestuur worden geregeld. De Wtp kreeg steun van de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie en van de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP. Deze partijen steunden de wet ook in de Tweede Kamer. Ook in de nieuwe senaat is er overigens een politieke meerderheid voor de stelselherziening.

Aangenomen moties

Verder nam de senaat een aantal moties aan. Met algemene stemmen (unaniem) zijn de volgende moties aangenomen:

  • voor het pensioen van politici (nu geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) gaan dezelfde regels gelden als voor alle Nederlanders;
  • vrijwillige voortzetting van het nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen) moet als standaard gaan gelden.

Tevens zijn de volgende moties (met meerderheid) ingediend:

  • de regering gaat met sociale partners overleggen over de voortzetting van de regeling voor vervroegd uittreden (RVU-vrijstelling) met een verruiming voor de lager betaalden;
  • de regering gaat met sociale partners overleggen hoe werkenden die tegen hun pensioen aan zitten kunnen worden gewezen op de mogelijkheden van langer doorwerken;
  • er komt onderzoek naar verruiming van de mogelijkheden om pensioen op te bouwen als deelnemers minder gaan werken of daarmee stoppen om voor kinderen te zorgen;
  • er dient een permanente geschilleninstantie te komen waar deelnemers terechtkunnen, als zij het bijvoorbeeld oneens zijn met de berekening voor de transitie naar het nieuwe stelsel.

Punt van aandacht

In voorgaande artikelen op onze website hebben wij bericht over de inhoud van de Wtp en de gevolgen hiervan voor de pensioenregelingen in Nederland. In aanvulling hierop noemen wij nog een aantal specifieke onderwerpen:

  • per 1 januari 2024 wordt de startleeftijd voor deelname aan de pensioenregeling 18 jaar. Dat is in de meeste pensioenregelingen nu nog 21 jaar;
  • de verlenging van de transitieperiode betekent dat bij gebruikmaken van de overgangsregeling (voortzetting stijgende premiestaffel voor bestaande deelnemers) uiterlijk per 1 januari 2028 voor nieuwe medewerkers een vlakke premie zal moeten gelden;
  • het partnerpensioen gaat wijzigen. Het huidige partnerpensioen moet uiterlijk 1 januari 2028 zijn aangepast, ook voor werknemers waarop via de overgangsregeling de huidige pensioenregeling van toepassing blijft;
  • er komt op de pensioeningangsdatum de mogelijkheid tot 10% afkoop van het pensioenkapitaal (bedrag ineens) dat bestemd is voor het ouderdomspensioen in. Dit wordt geregeld via een aparte wet, deze ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. De verwachting is dat de wet per 1 januari 2024 van kracht wordt.